Dagen då kommunfullmäktige i Östhammars kommun tog död på demokrati och folkinitiativ

Folkinitiativet för folkomröstning i Östhammars kommun startade den 5 september 2013 och lämnades till kommunalråden den 24 februari 2014. Folkomröstningsfrågan som folkinitiativet krävde skulle ställas vid ordinarie val 2014 handlade, och handlar fortfarande om, vilken av kommunerna Uppsala eller Östhammar som bör ha arbetsgivaransvar för räddningstjänsten och brandförsvaret i Östhammars kommun.

Bakgrund till varför folkinitiativ för folkomröstning väcktes

Den 8 november 2011 klubbade Östhammars kommunfullmäktige bort arbetsgivaransvaret för räddningstjänsten och brandförsvaret i vår kommun till en helt annan kommun – Uppsala. Detta stora beslut togs helt utan att rådgöra med oss medborgare och ingen information lämnades ut, annat än den vi kunde ta del av i media. Räddningstjänst och brandförsvar har aldrig haft någon högre status bland politikerna i Östhammars kommun, men för medborgarna tillika via kommunalskatten finansiärer av all verksamhet i kommunen är det precis det räddningstjänsten och brandförsvaret har: hög status.

Motiveringen till att inte ha kommunalt arbetsgivaransvar för vår räddningstjänst menade kommunstyrelsen var de höga kostnaderna.
Det visade sig snart att den nya organisationen med en gemensam politiskt styrd räddningsnämnd för kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar – med en brandchef över samtliga tre kommuner på kontor i Uppsala – i stället blev mycket dyrare. I Östhammars kommun bantas antalet erfarna heltidsbrandmän till förmån för en helt annan kommun, Tierp, dit hälften av Östhammars heltidsbrandmän ska skickas i september-oktober 2014. Detta för att det sker många trafikolyckor i Tierp. Om så räddningsnämnden, med stöd av ledamöterna från Östhammars kommun, plundrar hela stationen i Östhammar på samtliga åtta heltidsbrandmän för att förstärka stationen i Tierp, så kommer det inte att ske färre trafikolyckor i Tierp. Endast Trafikverket kan ta initiativ till att sänka hastigheten så att olyckorna minskar. Räddningstjänsten rycker ut först då olyckan är ett faktum och står knappast med skyltar vid vägkanten. ”Kan ni köra saktare!”

Dyrare och sämre räddningstjänst i Östhammars tätort vilket får konsekvenser för kommunens alla orter eftersom stationerna förstärker varandra vid utryckningar. Övriga stationer i kommunen är RiB-stationer (räddningstjänst i beredskap), somliga med komplett bemanning, alltså fem som man måste vara för att få rökdyka (gå in i rökfyllda eller brinnande byggnader för att rädda liv), medan andra bara har en RiB-bemanning på tre och därför måste vänta på förstärkning från annan station för att få rökdyka.

Hela tre namninsamlingar i Östhammars kommun har handlat om just räddningstjänsten och brandförsvaret. Det är ett tydligt bevis för att medborgarna i Östhammars kommun vill ha en räddningstjänst som fungerar i skarpa lägen och inte bara på papper:
1) Den första namninsamlingen samlade 1973 underskrifter och krävde att de åtta heltidsbrandmännen på stationen i Östhammars tätort skulle vara kvar. Nedrustningen av bemanningen kom av sig – tillfälligt.
2) Ett folkinitiativ för folkomröstning vid ordinarie val 2014 startades den 5 september 2013 med folkomröstningsfrågan om vilken av kommunerna Uppsala eller Östhammar som ska ha arbetsgivaransvar för vår räddningstjänst. Under perioden 6 månader samlades underskrifter in från över 10 % av röstberättigade i Östhammars kommun. Mer om folkinitiativet längre ner i texten.
3) Den tredje namninsamlingen krävde åter igen fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammars tätort. Den samlade 1674 namn från den 27 april till den 7 juni (2014).

Förberedelserna för folkinitiativet i Östhammars kommun

Ett folkinitiativ startar medborgare inte lättvindigt och helst inte alls. Den som tar initiativet får leva med namninsamlingen minst ett halvår och det är ett hårt arbete att samla giltiga namnunderskrifter på sin fritid. Innan man ens startar ett folkinitiativ bör man kommunicera med Datainspektionen angående PUL (personuppgiftslagen) samt skicka frågan för folkomröstning på remiss och efter goda råd justera frågan och svarsalternativen. Sedan kan namninsamlingen börja.
Men, det handlar inte ’bara’ om att samla tillräckligt många namn. Från start bör initiativtagaren till namninsamlingen känna moraliskt ansvar för alla de röstberättigade medborgare som ger sitt stöd till kravet folkinitiativet handlar om. Med moraliskt ansvar menar jag att om kommunfullmäktige röstar nej till folkets krav på folkomröstning bör initiativtagaren överklaga – så långt det bara går! Även det är en process som kräver tid och ork och som man bör ha klart för sig innan man väcker ett folkinitiativ.
Dagen efter valet representerar politiska partier och politiker endast sig själva – det kallas av någon anledning för ”representativ demokrati” och ”folkstyre” – men det är endast den som startar ett folkinitiativ som är den egentliga representanten för medborgarna och med det följer det moraliska ansvaret att ta folkinitiativets krav på folkomröstning i en specifik fråga så långt det går.
Varje folkinitiativ och namninsamling som väcks är ett bevis för att politiker dagen efter valet representerar sig själva och vägrar befatta sig med folkviljan. Det är inte demokrati – det är demokratur.

”Sen är det bättre att ni kommer hit än håller på med sån här skit”
(Lennart Owenius (M), kommunalråd i Östhammars kommun om folkinitiativet)

Den första dödsstöten mot demokratin riktades mot folkinitiativets namninsamling som överlämnades den 24 februari 2014 till kommunalråden och kommunchefen. Media representerades av Uppsala Nya Tidning (UNT).
Låg nivå från kommunhusets representanter från början till slut. När kommunchefen, Peter Nyberg, höjde rösten mot mig lämnade jag mötet. Vi var vid det tillfället fem namninsamlare och det blev alltså fyra kvar.
Debatt om räddningstjänsten hade kommunalråden och kommunchefen tänkt sig när namninsamlingen lämnades över. De ville alltså sitta på säker mark och debattera räddningstjänst med folkinitiativet! Dessa politiker, Margareta Widén-Berggren (S), Lennart Owenius (M), Jacob Spangenberg (C) och Anna-Lena Söderblom (M) har fortfarande inte vågat sig utanför säker mark för att debattera räddningstjänsten, av den enkla anledningen att de helt saknar kunskaper i ämnet och skulle förlora debatten ganska omgående.
Efter debatt om räddningstjänsten i stället för samtal om folkomröstningar i allmänhet och namninsamlingen i synnerhet, i korridoren utanför ”debattsalen” gjorde Lennart Owenius (M) sin största publika politiska vurpa hittills, då han vänd mot namninsamlarna har följande att tillägga:
– Sen är det bättre att ni kommer hit än håller på med sån här skit.
Namninsamlarna berättade upprört för mig i entrén till kommunhuset vad Lennart Owenius sagt om folkinitiativet. Jag tyckte det var alldeles lysande att han gjorde bort både sig själv och Moderaterna i Östhammars kommun, så vi gick leende ut från högborgen.

Tiden fram till fullmäktigemötet den 22 april 2014 då beslut om ja eller nej till folkomröstning skulle tas, använde styret i kommunen till att granska namnunderskrifterna, ha kontakt med SKL-jurist och att helt enkelt lära sig vad folkinitiativ är – det var något helt nytt i den här kommunen och det visade sig att kommunalråden var dåligt insatta i det mesta som rör folkinitiativ. Som ett exempel visste de inte att det är fullmäktige som till slut bestämmer hur folkomröstningsfrågan och svarsalternativen ska formuleras, utan gnällde i media om att folkinitiativets folkomröstningsfråga var fel ställd – vilket den inte var! När jag läste nyhetsartiklar om kommunstyrets granskning av namninsamlingen tänkte jag att det är ju lysande att de i media visar hur lite de faktiskt kan om folkinitiativ.
Kommunstyrelsen godkände namninsamlingen.

Ett högst irrelevant och förberedande seminarieinnehåll

Till min mejl kom några dagar innan fullmäktigemötet en inbjudan till ett seminarium – om räddningstjänsten! Avsändare var Kersti Ingmarsson, bl.a. gruppledare för Politik & Demokrati och Valadministration i Östhammars kommun.
En av föreläsarna under seminariet: Brandchefen för kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar, Anders Ahlström.
Inger Modig Lind, kommunjurist i Östhammars kommun, menade under ett telefonsamtal mellan oss att det var som vilket seminarium som helst och inte hade något med det senare fullmäktigebeslutet om folkomröstning att göra – vilket jag förstås inte trodde ett dyft på. Till seminariet var även folkinitiativet inbjudna att medverka, men det skulle vara stängt för allmänheten och inte heller dokumenteras på något sätt, fick jag veta.
Kersti Ingmarsson, menade i stället under ett telefonsamtal mellan oss, att seminariet skulle hjälpa fullmäktige att senare fatta beslut om vi skulle ha folkomröstning i Östhammars kommun.

Det hela slutade dock med, kanske efter mina protester, att seminariet var öppet för allmänheten och spelades in av tekniker hos Östhammars kommun, då det stod helt klart att seminariet var tänkt att påverka fullmäktige i deras senare beslut om folkomröstning – alltså en offentlig handling som jag hela tiden hävdat.

Observera att ett seminarium om räddningstjänstens utveckling i Östhammars kommun hölls för att påverka fullmäktigeledamöterna att senare, under fullmäktigemötet, ta beslut i en helt annan fråga, nämligen den om vi skulle ha folkomröstning i Östhammars kommun. Man tar sig för pannan, eller hur? För att ett förberedande seminarium skulle ha varit relevant för fullmäktige i frågan om folkomröstning, skulle seminariet självklart ha handlat om just folkinitiativ och folkomröstningar! En lämplig föreläsare hade varit Bruno Kaufmann, demokratiutvecklare i Falu kommun, journalist och statsvetare.

Folkinitiativets talare, Kerstin Johansson, gick upp sist av talarna i talarstolen och påminde fullmäktige om att den fråga de senare skulle ta beslut om inte handlade om räddningstjänsten, utan handlade om att ta beslut om ja eller nej till folkomröstning vid ordinarie val och först skulle röstberättigade i vår kommun rösta om vilken av kommunerna Uppsala eller Östhammar som ska vara arbetsgivare till räddningstjänsten. Det tal Kerstin Johansson höll delades även ut till fullmäktigeledamöterna som ytterligare en påminnelse om vad punkt 14 i ärendelistan för fullmäktigemötet faktiskt skulle handla om.

Viktigt här är att känna till att fullmäktigeledamöterna och åhörarna fick ställa frågor till Kerstin Johansson om det tal hon höll. Det gjorde ingen. Och här är anledningen till det: Under det senare fullmäktigemötet sågs folkinitiativets namninsamlare som vanliga åhörare, som inte har rätt till talartid i talarstolen!
Under själva fullmäktigemötet hånades folkinitiativets tal och det skulle raljeras över att folkinitiativets namninsamlingsfråga ju handlade om vilken kommun som skulle vara arbetsgivare till räddningstjänsten, men i talarstolen sa’ Kerstin Johansson att punkt 14 inte skulle handla om räddningstjänsten, skulle några fullmäktigeledamöter raljera om. Precis! Det hon sa’ var att omröstningsfrågan i fullmäktige skulle handla om huruvida vi skulle ha folkomröstning, inte om vilken arbetsgivare räddningstjänsten ska ha.

”Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun. Beslut om folkomröstning ska hållas”
(Punkt 14 i ärendelistan för kommunfullmäktige den 22 april 2014)
Tänk dig att köpa en ketchupflaska, och ur flaskan kommer senap. Det var ungefär det som hände under kommunfullmäktigemötet den 22 april 2014. Punkt 14 skulle handla om folkinitiativet om folkomröstning. Punktens innehåll kapades omgående av kommunalrådet (vi har tre!) Margareta Widén-Berggren (S) som bestämde att punkten skulle handla om – driften av räddningstjänsten!
”Vi ska prata räddningstjänst idag då.”
Hon kapar även namninsamlingsfrågan och förvanskar den:
”De som skrivit på listorna vill att räddningstjänsten ska tillhöra en annan kommun, Östhammars kommun.”
Hon hänvisar till Anders Ahlströms föredrag under seminariet samt sitt eget ansvar som politiker: ”Folkomröstning ska ej hållas.”

Här skulle fullmäktiges ordförande, Jonas Svensson (S) omedelbart gripit in och gjort det som hans roll som ordförande kräver: se till att debatten handlar om det ärendepunkten lovar. Det struntade han blankt i.

Tappra försök att föra debatten tillbaka till vad den skulle handla om

Linda Eskilsson (MP) gör många tappra försök i talarstolen att påminna övriga fullmäktige om vad punkt 14 handlar om. Hon citerar lagtext om folkinitiativ och berättar om syftet med det förstärka folkinitiativet. Linda Eskilsson berättar helt enkelt det som skulle ha berättats under seminariet innan fullmäktigemötet.
Om nu ordförande för fullmäktige tyckte att punkten skulle handla om räddningstjänsten – borde han inte ha avbrutit Linda Eskilsson, som i stället ville debattera folkinitiativet och folkomröstningar?

”Trevligt att ha engagerade samhällsmedborgare som lägger sig i debatten”

Sanne Eriksson (S) äntrade talarstolen: ”Till att börja med vill jag säga att jag verkligen håller med Linda om att det är trevligt att ha engagerade samhällsmedborgare som lägger sig i debatten, för det behövs verkligen och det är viktigt för demokratin. Och jag tror också att de som säger nej till det här, folkomröstningen, inte heller är emot demokrati på något sätt och inte heller motståndare till folkomröstningar. Men det finns något väldigt viktigt att säga om det här och det är att Miljöpartiet får det att låta lite granna som att det finns ett egenvärde i att folkomrösta oavsett ämne. Jag kan inte riktigt hålla med om det. Det är att förminska folkomröstningens betydelse i den svenska demokratin, för mig.”
Härskartekniker av rang! Sanne Eriksson lägger ord i munnen på Linda Eskilsson och debatterar sådant som Eskilsson inte sagt: att det skulle finnas ett egenvärde i att folkomrösta oavsett ämne.
Och, underligt att hänvisa till samhällsmedborgare som ”lägger sig i debatten”. Vilken debatt? Debatt om räddningstjänsten har aldrig förekommit i den här kommunen och samhällsmedborgare är inte välkomna upp i talarstolen under fullmäktige.

Ledamot som vill debattera rätt sakfråga vid ett annat tillfälle

Mats Sjöborg (FP): ”Är det odemokratiskt att säga nej till en folkomröstning? Skulle kunna hålla ett längre föredrag om för- och nackdelar. Den debatten kan vi ta en annan gång.”
Sanslöst att Sjöborg inte ville debattera rätt sakfråga utan vill ta den en annan gång!

”Det är det som är demokrati i just den här frågan”
Jacob Spangenberg (C) vill debattera samverkansavtalet mellan kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar: ”DÄREMOT, att ha en ordentlig utvärdering som föregås också genom dialog innan beslut i kommunfullmäktige av de som är valda nästa mandatperiod, för vi måste ha ett beslut senast halvårsskiftet 2017, huruvida vi ska säga upp avtalet eller inte. Och jag tycker att det är självklart för mig att de faktiskt är KOMMUNFULLMÄKTIGE som ska fatta det beslutet om hur vi ska ha den här räddningstjänsten organiserad i framtiden. Och det är PRECIS DÄRFÖR vi vart fjärde år har allmänna val, för att de här 1953, bra årgång för övrigt, påskrifterna eller de som skrivit på faktiskt ska fundera om det är så att det här är en viktig fråga för mig i valet och fråga sina kandidater. Vad tycker du i den här sakfrågan? Det är DET som är demokrati i just den här frågan. I någon enskilt större fråga kan jag hålla med Linda och lagstiftaren [här fnissar han] om att det är angeläget med folkomröstning, men absolut inte i den här frågan.”
Den ordentliga utvärdering Jacob Spangenberg nämner i talarstolen skulle, enligt samverkansavtalet, ha varit färdig senast april 2014, men det har samtliga tre kommuner (Tierp, Uppsala, Östhammar) valt att glömma. Det finns alltså ingen sådan utvärdering – jag kallar det avtalsbrott. Jag gissar att politikerna valt att ”glömma” den här utvärderingen eftersom både brandmän och medborgare antagligen ska svara på någon typ av enkätfrågor.

”Då har vi äntligen en riktig demokratifråga i fullmäktige”

Lars o. Holmgren (Borgerligt Alternativ): ”Då har vi äntligen en riktig demokratifråga i fullmäktige. Det mitt herrskap är inte att leka med. Vi ska diskutera var den representativa demokratin slutar och var den direkta börjar. Vad man tycker om sakfrågan har inte med det här att göra, utan det handlar om respekt för lagar och regler, folkinitiativ och annat. Till Sanne, Maggan, Jacob och andra som inte riktigt tycks ha förstått sin roll i sammanhanget, vi pratar alltså om nånting som står över vår förmåga, över oss i beslutshierarkin, det vill säga folkomröstningsinstrumentet.”
Äntligen en till som förstår vad punkt 14 handlar om och som visar respekt för demokratin och folkinitiativ!

”Inte en allmän debatt om demokrati eller folkomröstningar”

Sanne Eriksson (S)
vägrar erkänna innehållet i punkt 14:
”Till att börja med så vill jag förtydliga nånting för Lars O. Holmgren, att det vi har här är inte en allmän debatt om demokrati eller folkomröstningar, utan det vi ska säga ja eller nej till är inte vilken folkomröstning som helst, utan en folkomröstning om just detta: räddningstjänsten. Och att påstå att vi debatterar något annat är inte speciellt sanningsenligt.

Vad är demokrati? Här är svaret!

Anna-Lena Söderblom (M):
”Demokrati för mig är inte att jag får som jag vill, utan det är att majoriteten beslutar och minoriteten accepterar beslutet.”
Fullmäktigeledamöterna är endast 49 och kan knappast vara i majoritet mot de 10 % av röstberättigade i Östhammars kommun som kräver folkomröstning. Söderblom röstade nej till folkomröstning, så hon verkar ha en hemsnickrad definition av både demokrati och begreppen majoritet och minoritet.

Att säga ja till folkomröstning är att ”begå våld på demokratin”

Jacob Spangenberg (C): ”Vi har fem år som vi sitter i det här avtalet, och att då skapa illusionen att man genom en folkomröstning kan på nåt sätt bara byta arbetsgivare i närtid, för det är ju precis det vi skulle göra om vi skulle säga ja till folkomröstning i den här frågan. Det vore ju verkligen att på nåt sätt, hur ska vi säga då … begå våld på demokratin. Alltså det här är ju tycker jag solklart att vi ska säga nej till, även om vi har respekt för de tillkortakommanden som vi gjort själva i beredningen av frågan.”
En folkomröstning vid ordinarie val 2014 hade visat vad som ska göras i god tid: säga upp avtalet eller förnya det. Folkomröstning vid ordinarie val hade heller inte förorsakat några större kostnader eftersom det ändå är val – allt finns redan, bara valsedlarna för folkomröstningen fattas.

”Ska 10 % dumförklaras?” – ”Jag tror inte nån varit dum”

Det närmar sig slutet av detta farsartade fullmäktigeärende om huruvida vi ska ha folkomröstning eller ej i Östhammars kommun. Efter att ha lyssnat på den ena talaren efter den andra går en till ledamot upp i talarstolen:
Kristina Parholt (SD): ”Ska 10 % dumförklaras?”
Lennart Owenius (M): ”Jag tror inte nån varit dum eller gjort nåt fel när de skrivit på det här egentligen, utan de har fått en känsla av att de vill göra det … för nåt syfte. Antingen det som står där då [frågan på namninsamlingen] eller det man fått berättat för sig. Måste tacka folkinitiativet. Folkomröstningsfrågan har dragit upp massa damm.”
Vad är det Owenius menar?
Jo, han menar faktiskt att alla de röstberättigade som undertecknade namninsamlingen egentligen inte visste vad den handlade om! Antyder han att medborgare inte är läskunniga eller har svagt förstånd? Tidigare i talarstolen menade han att folkinitiativets fråga på namninsamlingen inte var tydlig, och att folkinitiativets talare under seminariet ju sa’ att punkt 14 inte skulle handla om räddningstjänsten.
Tänk att medvetet sabotera ett folkinitiativ på det sättet! Det var dödsstöt nummer två för demokratin och folkinitiativet i Östhammars kommun som Lennart Owenius, Margareta Widén-Berggren, Sanne Eriksson, Jacob Spangenberg, Mats Sjöborg och den viftande svansen Vänsterpartiet inte hade några som helst moraliska betänkligheter om. Demokrati är att ge bort sin röst vart fjärde år samtidigt som man får skylla sig själv att man gett bort sin röst. Demokratur!

Så här lyder folkinitiativets folkomröstningsfråga på namninsamlingen som kräver folkomröstning vid ordinarie val 2014:
”Vem ska vara arbetsgivare till personalen som arbetar med brandförsvar och räddningstjänst i Östhammars kommun?”
Så här lyder svarsalternativen:
”Uppsala kommun” och ”Östhammars kommun”

Det var alltså krav på folkomröstning i den frågan vid ordinarie val 2014 som över 10 % av de röstberättigade i Östhammars kommun ställde!

Röstade fullmäktigeledamöterna ens om samma fråga?

48 ledamöter i fullmäktige röstade. Frågan är om de ens röstade i samma fråga. Jag hävdar att 42 ledamöter röstade nej till Östhammars kommun som arbetsgivare till räddningstjänsten i vår kommun, medan 6 ledamöter röstade ja till folkomröstning.
NEJ från S, M, C, FP och V.
JA från MP, BoA, SD och KD.

Överklagande till Förvaltningsrätten i Uppsala

Gör politiker parodi av en sådan viktig och allvarlig fråga som ett folkinitiativ, får de även ta konsekvenserna av sitt uppförande som s.k. ”folkvalda”. Jag skrev ihop ett överklagande redan samma dag namninsamlingen startade – jag kan den här kommunen! – och justerade det, dock mer än jag trodde jag skulle behöva efter fullmäktiges nej till folkomröstning (eller vad det nu var de röstade om). Enligt SKL är mitt överklagande mot nej till folkomröstning det första som gjorts i Sverige.
Följande punkter har jag angivit och utvecklat i mitt överklagande till Förvaltningsrätten i Uppsala:

Beslutet måste upphävas och omröstningen i samma fråga måste göras om på grund av följande allvarliga brister:
1)
Ett seminarium om räddningstjänstens utveckling i Östhammars kommun hölls för att påverka fullmäktigeledamöterna att senare, under fullmäktigemötet, ta beslut i en helt annan fråga, nämligen den om vi skulle ha folkomröstning i Östhammars kommun.
2) Jäv under seminariet: Anders Ahlström, brandchef, Uppsala brandförsvar.
3) Kapning av punkt 14 i föredragningslistan för fullmäktigemötet. Punkten skulle handla om folkinitiativet och den eventuella folkomröstningen, men handlade i stället om driften av räddningstjänsten.
4) Ordförande i kommunfullmäktige skulle när debatten och talarna inte höll sig till sakfrågan om folkinitiativ och folkomröstning ha tillrättavisat ledamöterna i talarstolen. Det gjordes inte en enda gång.
5) Förvanskning av frågeställningen samt svarsalternativen på folkinitiativets namninsamling vilket måste ses som mycket allvarligt.
6) Hånfulla kommentarer och raljerande ton av fullmäktigeledamöter i talarstolen under fullmäktigemötet angående det tal folkinitiativet höll i talarstolen under seminariet om räddningstjänsten.

Gruppledarna för de politiska partierna i Östhammars kommun har fått yttra sig om mitt överklagande. Förvaltningsrätten vill ha mina yttranden på politikernas yttranden innan den 30 juni. När dom kommer från Förvaltningsrätten vet jag ej, men blir det en dom som går kommunpolitikernas väg så överklagar jag till nästa instans, och till nästa … hela vägen till EU! Jag är moraliskt förpliktigad att föra folkviljans krav så långt det går.
Politiker däremot har ingen egentlig plikt, varken moralisk eller laglig, att företräda några andra än sig själva – så varför ge bort sin röst till politiska partier som missbrukar medborgarnas förtroende mandatperiod efter mandatperiod? Jag ger aldrig mer bort min röst igen – det om något vore att dumförklara mig själv!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Länk: Bilder på i artikeln nämnda politiker i Östhammars kommun finns hos ”Fråga din politiker”:
http://www2.osthammar.se/politik

Östhammars kommuns politiska representation i fullmäktige
Mandaten presenteras här i fallande ordning efter antalet platser i fullmäktige på totalt 49 platser:
Socialdemokraterna (19), Moderaterna (10), Centerpartiet (9), Borgerligt Alternativ (2), Folkpartiet (2), Miljöpartiet (2), Sverigedemokraterna (2), Vänsterpartiet (2), Kristdemokraterna (1).

Persongalleri för styret i kommunen och i fullmäktige
Kommunfullmäktiges ordförande: Jonas Svensson (S)
Kommunchef: Peter Nyberg
Kommunstyrelsens ordförande: Jacob Spangenberg (C)
Kommunalråd: Jacob Spangenberg (C), Margareta Widén-Berggren (S), Lennart Owenius (M).
Ledamöter från Östhammars kommun i den politiskt styrda gemensamma räddningsnämnden för kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar:
Ordinarie: Margareta Widén-Berggren (S) och Lennart Owenius (M). Ersättare: Jacob Spangenberg (C) och Anna-Lena Söderblom (M)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s